--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als namens overheden veiligheidsprojecten worden uitgevoerd met een wetenschappelijke betekenis of die zijn gericht op kennis- en / of ervaringsvermeerdering dan ontstaan snel vragen bij de initiërende overheidsinstantie. Deze vragen gaan de mogelijkheden van de betreffende overheidsinstantie vaak te boven.

I.

Hoe weet ik zeker dat ik veiligheidsvraagstukken goed adresseer?

II.

Hoe kan ik veiligheidsvraagstukken en deskundige projectuitvoerders bij elkaar brengen?

III.

Hoe kan ik apriori de kwaliteit en de haalbaarheid van projectvoorstellen (laten) bepalen?

IV.

Hoe kan ik de voortgang van projecten op betrouwbare wijze volgen?

V.

Hoe kan ik zorgen dat de resultaten van projecten zo goed mogelijk worden geïmplementeerd?

De oplossing voor deze vraagstukken ligt in het uitbesteden er van aan Stichting Nederland Alert als uitvoeringsorganisatie projecten (UOP).

Deze UOP bereidt beslissingen voor, en zorgt voor een adequate administratieve afhandeling. De bedoeling is te komen tot een kleine, flexibele en slagvaardige organisatie met voldoende doorpakkingsmogelijkheden, expertise, en budget om externe deskundigheid in te huren. De activiteiten, rapportages en adviezen van UOP zullen voor een ieder passief toegankelijk zijn via een internetsite, met een afgeschermd deel voor het reviewproces en het indienen van projectvoorstellen.

VOORBEREIDEN – INFORMEREN – ALARMEREN

Tevens brengt deze site de (nationale) alarmeringsmiddelen, die ingezet kunnen worden door de overheid tijdens o.a. calamiteiten, in beeld.

Wij leggen de nadruk op ontwikkeling van integrale overheidscommunicatie richting burger, met als doel een bijdrage te leveren aan het inperken van economisch-maatschappelijke gevolgen tijdens incidenten en crises. Door wetenschappelijk onderzoek en pilotprojecten trachten wij de acceptatie en perceptie per discipline te versterken en te komen tot een zelfredzame en participerende burger.

Ook richten wij ons op veiligheidsvraagstukken die betrekking hebben op crisisbeheersing, criminaliteitspreventie en rampenbestrijding.

vervlogen tijden…….….en de toekomst….………