U bevindt zich hier:

  • Home
    • Burgerparticipatie en Zelfredzaamheid

Burgerparticipatie en Zelfredzaamheid

……………………………………

Van belang is dat de verantwoordelijkheid van overheid, bedrijfsleven en burger duidelijk benoemd wordt. Het kabinet wijst hier op de ontwikkeling van een Handvest verantwoordelijk burgerschap. Achtergrond van de activiteiten in het kader van het Handvest is dat van burgers verwacht wordt dat zij verantwoordelijkheid nemen voor een goede samenleving. www.handvestburgerschap.nl

Burgerparticipatie en zelfredzaamheid zijn begrippen die passen binnen de huidige samenleving die mondiger is, wars is van betutteling en verder kijkt dan het bekende eigen tuintje.Een goed voorbeeld van een alerte en actieve houding ten aanzien van onzekerheden en potentiële risico’s is een initiatief van een groep mensen met lichamelijke of psychische beperkingen. Niet alleen in de preventie rond specifieke dreigingen, maar juist ook als voorzorg in het algemeen wordt vanuit deze groep gesproken met hulpverleners om meer begrip te kweken voor de beste manier van benadering en optreden in geval van een noodzakelijke redding. Een beroep op zelfredzaamheid veronderstelt wel dat burgers daarvoor worden toegerust. Hiertoe is een project Zelfredzaamheid bij crises en rampen opgestart. Doel is de voorbereiding van burgers op calamiteiten te versterken en daarnaast de mogelijkheden voor burgerparticipatie (d.i. redzaamheid, gericht op het helpen van anderen) te vergroten. Om deze doelen te bereiken wordt een combinatie van instrumenten ingezet. Enerzijds worden burgers op landelijk niveau gestimuleerd om de zelfredzaamheid te verbeteren. Hierbij wordt bijvoorbeeld de campagne Denk Vooruit ingezet, waarin burgers gewezen worden op de mogelijkheden die zij zelf hebben om de kans zo groot mogelijk te houden dat zij zonder onmiddellijke hulp van hulpverleningsdiensten gedurende enige tijd een inbreuk op de fysieke veiligheid kunnen doorstaan. Een onderdeel van deze landelijke maatregelen richt zich op specifieke doelgroepen, zoals jongeren en verminderd zelfredzamen. Anderzijds worden in een aantal pilots maatregelen ontwikkeld en getest om de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven te vergroten en de juiste randvoorwaarden te scheppen voor redzaamheid (burgerparticipatie). De ervaringen uit deze pilots, die lopen in 2009 en 2010, kunnen vervolgens landelijk worden gebruikt.

Bron: Parlis

Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) voerde in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een meerjarig onderzoeksprogramma uit naar de zelfredzaamheid van burgers bij rampen en zware ongevallen. Het onderzoeksprogramma bestond uit drie “sporen”, waarvan spoor Burgerparticipatie er een is. De NIFV folder genoemd in onze subrubriek, is een beknopte versie van een literatuurstudie, getiteld “Burgerparticipatie bij rampen en zware ongevallen”. De literatuurstudie is te downloaden op www.nifv.nl > onderzoek.

Bron:

Meer informatie:

Dossier Zelfredzaamheid NIFV

Minder zelfredzamen (Denk Vooruit)

Interactie met burgers