U bevindt zich hier:

  • Home
    • Twente proeftuin NL-Alert

Twente proeftuin

Twente als Experimenteerregio

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie werkt momenteel aan de implementatie van NL-Alert. De technische ontwikkeling en testfase is per maart 2011 afgerond. NL-Alert zal worden ingezet als alarmerings- en aler­te­ringsysteem voor levensbedreigende noodsituaties ter aanvulling op het bestaande WAS (sirene) systeem.

De verwachting is dat de veiligheidsregio’s in ons land de komende periode zullen aangrijpen om erva­ring op te doen met de toepassing van NL-Alert. In het kader van de Proeftuin Twente is er voor die proef­fase in Veiligheidsregio Twente reeds bestuurlijk draagvlak. In een plan voor Flankerend onderzoek stel­len we een project voor waarbij we in Twente de uitrol van NL-Alert onderzoeken, door een con­sortium van ervaren onderzoekers, en met breed gedragen steun en inzet van de lokale en regio­nale bestuurders en de Veiligheidsregio Twente.

De Stichting Nederland Alert is actief betrokken bij de landelijke uitrol van het nieuwe burgeralarmeringssysteem NL Alert (cell broadcast) en is tevens in gesprek met het Ministerie van Veiligheid en Justitie (MVJ) rondom een Twente-pilot over de integratie van burger alarmeringssystemen.

De uitrol van de NL Alert vindt plaats onder regie van BZK/Logius. Er is landelijk een werkgroep die e.e.a. begeleid. Deze bestaat uit: BZK/Logius, Contict, TU Delft, Universiteit Twente, Iseti, TNO, HKV en Stichting Nederland Alert. Nader onderzoek door de Universiteit Twente en Delft moet nog plaatsvinden, evenals de ontwikkeling van de content (teksten). De technische kant is al voor een groot deel onderzocht door de TU Delft. Medio 2011 moet het NL Alert alarmeringssysteem operationeel functioneren. Meer informatie, brief aan Tweede Kamer

De Stichting onderzoekt samen met het MVJ de integratie van de verschillende systemen die tot een Alerteringsfamilie kunnen worden geclusterd. De familieleden kunnen o.a. zijn NL Alert, Burgernet, Sms-Alert, Quick Alert, IBIS, Amber Alert en mogelijk Social Media. Om de uitrol van de “alerteringsfamilie” te testen wordt gezocht naar een pilotgebied. Twente komt daarvoor in beeld. Het gaat om een zeer omvangrijke pilot, waarbij ook het grensoverschrijdende aspect wordt meegenomen. Een onderdeel van deze pilot staat ook vermeld op de formele quick-win agenda van de taskforce GROS (Grens Overschrijdende Samenwerking) van Wim van Gelder. De focus ligt op het bestuurlijke draagvlak en de acceptatie en perceptie van de burger bij de operationele inzet van de alarmerings(alerterings)systemen. Dit is een onderdeel dat o.a. voor rekening komt van de Universiteit Twente. De proef in Twente moet, om parallel te lopen aan de uitrol van NL Alert, zo snel mogelijk van start.

In opdracht

In opdracht van het Regionaal College is door het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Twente en het Platform Integrale Veiligheidszorg Twente, het programma “veiligheid en innovatie in Twente” ontwikkeld.

 

Inleiding

Binnen het Innovatieplatform Twente, opgericht op initiatief van de provincie Overijssel, vormt Veiligheid en Technologie een prominent onderdeel van de Twentse Innovatieroute. Vanuit het Innovatieplatform worden innovaties gestimuleerd die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid op het gebied van (o.a.) veiligheid. Binnen het platform is een sterke drive voor het profileren van Twente als een landelijk en internationaal leidende experimenteerregio.

Programma Route 1

Twente als Experimenteerregio

Door het toepassen van de hiervoor beschreven ambities kan Twente uitgroeien tot een experimenteerregio waar veiligheidsinnovaties worden ontworpen, ontwikkeld en getest. Dit proces wordt ook wel beschreven als ‘Vitalisering van een Ecosysteem. Oftewel het inzetten van een activiteitenpakket, dat enerzijds verbindingen legt tussen alle stakeholders en anderzijds leidt het tot een bundeling van innovatieve kracht van kenniscentra, bedrijven en overheden in de regio. Achterliggende gedachte hierbij is dat problemen alleen kunnen worden opgelost als bestaande technologieën innoveren naar geïntegreerde oplossingen die in de praktijk getest en bewezen zijn.

De belangrijkste activiteiten om te komen tot een experimenteerregio zijn:

·

Overheid, kenniscentra, bedrijfsleven en burgers duurzaam verbonden; partijen die op de een of andere manier betrokken zijn bij een specifieke maatregel in een zo vroeg mogelijk stadium bij de ontwikkeling ervan betrekken en een actieve rol laten spelen bij de implementatie.

·

Samenwerking; commitment om middelen in te zetten voor de uitvoering van het programma.

·

Groei; meer en meer stakeholders zullen op een duurzame manier gestructureerd moeten gaan bijdragen aan de versterking van het netwerk dat het OOV-domein in Twente organiseert.

·

Valorisatie; kennis omzetten naar commercieel haalbare producten, processen of diensten.

·

Kennisverspreiding; het vermarkten en communiceren van concepten, innovaties en best practices ook buiten Twente.

Planning

Het programma Route-1 heeft een looptijd van 3 jaar. Waarbij de volgende stappen aan te wijzen zijn:

·

1e helft 2010 Programma definitief

·

2e helft 2010 Start projecten en eerste pilots

·

2011 Pilots en projectresultaten

·

2012 Van pilot naar Business Cases

Project behorende bij ambitie 3:

Burger Alarmeringssystemen

Beschrijving

Steeds vaker wordt de hulp van de burger ingeroepen bij opsporing. Behalve het activeren van burgers is er voor de overheid ook een rol weggelegd als het gaat om alarmeren en informeren, bijvoorbeeld bij een ramp of een crisis. De Stichting Nederland Alert is een landelijke organisatie die i.s.m. overheden, middels het VIA concept (Voorbereiden – Informeren – Alarmeren), onderzoek verricht hoe men burgers op grote schaal alarmeert, activeert en informeert middels o.a. ten tijde van noodsituaties. Het gaat dan om de integratie van o.a. burgernet, cell-broadcast (=NL Alert), IBIS (Interactief Burger Informatie Systeem) en Amber Alert. Daarnaast is er de ontwikkeling dat het huidige WAS systeem (de bekende sirene) in de toekomst verdwijnt. De benoemde alarmeringssystemen (Cell Broadcast, Burgernet, IBIS) komen hiervoor in de plaats. Op dit moment worden de systemen nog separaat ingezet. Het is de bedoeling om de systemen te integreren tot één voorziening. Om dit te realiseren en testen is een pilotgebied noodzakelijk. Twente komt hiervoor in aanmerking, ook vanwege het grensoverschrijdende aspect welke hierbij aan de orde komt.

Doelstelling

·

Activatie van burgerparticipatie bij opsporing;

·

Alarmeren en gericht informeren van burgers bij rampen en crisis (versterken zelfredzaamheid);

·

Integratie van (communicatie) technieken waardoor een vernieuwend integraal informatie- en alarmeringssysteem ontstaat met regionale dekking.

·

Gedragswetenschappelijk onderzoek acceptatie en perceptie hulpdiensten en burgers.