U bevindt zich hier:

  • Home
    • NL-Alert & Alerteringsfamilie

Alerteringsfamilie

Relatie NL Alert en Integratie “Alerteringsfamilie”

Stichting Nederland Alert verbindt twee initiatieven, te weten de landelijke uitrol van NL-Alert (via cell broadcast), en de zoge­noemde Integratie “Alerteringsfamilie” (bur­geralarmeringssystemen) binnen de Veiligheidsregio Twente. Als bijzonder kenmerk kan worden aangegeven dat de Veiligheidsregio Twente over zowel sterk stedelijke- alsook plattelandseigenschappen beschikt, met grensoverschrijdende aspecten. Twente Proef­tuin is de regionale pilot voor de uitrol van NL-Alert. Bij bestuurders in Twente bestaat een sterke drive voor het profileren van Twente als een landelijk en internationaal leidende experimenteerregio, waarbij innovatie op het gebied van veiligheid en technologie een speerpunt is. De Twente proeftuin is afhankelijk van de ontwikkeling en de snelheid van de landelijke uitrol van NL-Alert. In de tijd gezien zal de Veiligheidsregio Twente volgend zijn op de ontwikkelingen van NL-Alert. Dit bete­kent dat er in het project sprake is van twee fasen, namelijk:

fase 1 waarin het project zich richt op de uitrol van NL-Alert, en

fase 2 met de kenmerkende activiteiten voor de Twente Proef­tuin, integratie alerteringsfamilie,

grensoverschrijdend aspect.

Proeftuin Twente is een omvangrijke pilot, die de mogelijkheden biedt om de condities te bestu­de­ren (bij burgers, bij bestuurders en operationeel) waaronder de uitrol van NL-Alert succesvol kan zijn. Bovendien kan in fase 2 worden nagegaan wat de meerwaarde is van eventuele integratie van NL-Alert met systemen als Burgernet, Sms-Alert, Quick Alert, Crime Alert, GPS-systemen, IBIS (Interactief Burger Informatie Systeem), Amber Alert en mogelijk ook alarme­ring via social media. Nu worden deze systemen nog ge­schei­den ingezet. In de proeftuin wordt een keuze gemaakt voor een aantal sy­ste­men om te integreren. Het Proeftuin Twente project draagt bij aan het inzicht in de meer­waar­de van de eventuele integratie van deze systemen tot één voor­ziening.

Stakeholders zijn onder meer het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Regionaal College Twente, en de Task­force GROS/BZK (Grens Overschrijdende Samen­werking). Samenwerking is er met de Veiligheids­regio Twente, de hulp­ver­lenings­organisaties in de regio en interregionaal (Politie IBIB Oost Neder­land, Polizei Lingen/Osnabrück). De opgedane kennis en ervaringen zijn uiteraard ook van groot belang voor de andere Veilig­heids­regio’s (VR) en hulpverlenings­organisaties in ons land. Specifieke aandacht wordt in het project dan ook geschonken aan kennisborging, kennisdisse­mi­natie en kennis­valorisatie. Het con­sor­tium hecht er aan dat er in het kader van dit project een (online) voor­ziening wordt gecreëerd (ondergebracht bij het onderzoeks­centrum iCRiSP ) om de resultaten en tus­sen­tijdse bevindingen te ont­slui­ten voor alle stakeholders van de uitrol van NL-Alert.

Concept, gewijzigd op 8 oktober 2010.